Nhlakanipho Maxakana

H 1.94 C 97cm W 81cm SUIT L SHOE 10 HAIR Black EYES Brown