Rahem Khalishwayo

H ------ SHOE ------ HAIR Black EYES Red and violet