Rishabh Kanji

H ------ SHOE ------ HAIR Black EYES Brown